คนเก่งปัณณวิชญ์ สอบเรียต่อสาธิตราชภัฎวลัยอลงกรณ์
เขียนโดย news   
วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:08 น.

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งปัณณวิชญ์

นักเรียนที่สอบได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการเรียน Gifted  child  in  science  and   mathematics

     1.   เด็กหญิงกัญญาวีร์             กอจรูญโรจน์

     2.   เด็กหญิงชลชุดา                   กุมุท

     3.  เด็กหญิงปภาดา                   คำบุญเกิด

     4.  เด็กหญิงกรกมล                   โพธิ์ฤทธิ์

     5.  เด็กชายนวัตกรณ์                พันธ์นิล

แผนการเรียน Intensive  English  Program

      1.  เด็กชายขัตติยะ                    มารอด

      2.  เด็กหญิงนันทิตา                  เฟื่องฟุ้ง

      3.  เด็กชายกันตภณ                   นิทะรัมย์

      4.  เด็กหญิงพันธิราภรณ์         แสงสว่าง

แผนการเรียน Standard   Program

      1.  เด็กชายธนกร                       ธรรมบุตร์

      2.  เด็กหญิงเมธิกานต์               เกษแก้ว

      3.  เด็กหญิงอาทิมา                   ปานสอน

      4.  เด็กชายกฤศภัท                    ศรีลาแสง

      5.  เด็กชายธนกฤต                    ชาภูวงศ์

      6.  เด็กชายศรรวริศ                   ขำสาย

      7.  เด็กชายญาณวุฒิ                   ธรรมสอน

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

แผนการเรียน วิทย์ – คณิตย์

 

       1.  นางสาวพิมพ์ลภัส             นึกดี

 

       2.  นางสาวชลธิชา                    ภูสันต์

 

       3.  นายทรงธรรม                      คงสมปราชญ์

 

       4.  นายพงศกร                           ชูมา

 

       5.  นางสาวมาริสา                     สิงหา

 

       6.  นางสาวสุพรรษา                 มีเอี่ยม

 

       7.  นางสาวสุจิรา                       ขันธ์กรรม

 

       8.  นางสาวฐิติมา                       หมวกเอี่ยม

 

       9.  นางสาววรดา                        ความพินิจ

 

แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา

 

      1.  นางสาวภูษินาจน์                จุลโสด

 

      2.  นางสาวพีรฎา                      หุ่นลำภู

 

      3.  นางสาวกัญญาณัฐ               ชูแก้ว

      4.  นางสาวจักษณา                   จำปา

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 08:49 น.
 
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Joomla! 1.5.26 Stable [ senu takaa ama busani ] 27-March-2012 18:00 GMT